سلام با شما هستیم در وب سایت بیان ای تی

اینکه شما ویندوز هفت را بر روی یک پارتیشن خالی نصب نماییـد و یـا بـر روی
یک پارتیشن تازه ساخته شده ، فرایند نصب یکسان است .
برای نصب ویندوز هفت از ابتدا، مراحل زیر را انجام دهید :
۱ – دی وی دی وینــدوز هفــت را درون درایــو دی وی دی خــود قــرار داده و
کامپیوتر خود را راه اندازی مجدد نمایید

 

۲ – دکمه یها لازم برای بوت شدن کامپیوتر از روی دی وی دی ویندوز هفـت را
فشار دهید ( یها معمولا دکمه F12 و یا ESC (
در بعضی از موارد برای تنظیم اینکه کامپیوتر شما از روی دی وی دی بوت شـود
، نیاز دارید که وارد Setup کامپیوتر خود شوید و اولین بـوت را بـر روی دی وی
دی تنظیم نمایید .
۳ – در این هنگام کامپیوتر شما شروع به بار کردن فایـل هـا ی مـورد نیـاز جهـت
نصب ویندوز هفت می نماید .

۴ بر – روی Install کلیک نمایید .

پیشــنهاد ، For Installation Get Important Updates صــفحه در – ۵
میکنم که آخرین بروز رسانیها را نصب نمایید تا مطمئن شـوید کـه یـک نصـب
موفق را انجام خواهید داد و کامپیوتر خود را در مقابـل خطـرات امنیتـی ایمـن
کرده اید . شما برای این عملیات نیاز به یک اتصال اینترنت خواهید داشت .
I Accept روی بــر ، Please read the license terms صــفحه – در ۶
Terms License کلیک کنید .
روی بــر Which type of installation do you want? صــفحه – در ۷
Custom کلیک کنید .
بایـد شـما Where do you want to install Windows? صـفحه در – ۸
مسیری را که میخواهید ویندوز هفت در آنجـا نصـب شـود را مشـخص نماییـد .
میتوانید یکی از دو گزینه زیر را انتخاب نمایید :
الف – اگر شما ن میخواهید که یک پارتیشن برای نصـب وینـدوز هفـت مشـخص
نمایید ، یا یک پارتیشن بـر روی دیسـک سـخت خـود بسـازید ، بـر روی Next
کلیک کنید تا عملیات نصب آغاز گردد .
ب – اگر شما از قبل یک پارتیشن با فضای خالی مناسب دارید و میخواهید کـه
ویندوز هفت را بر روی آن نصب نمایید و تنظیماتی برای بوت چنـد گانـه انجـام
دهید بر روی گزینه use to want you partition the select کلیک نمایید و
بعد از آن بر روی دکمه Next کلیک کنید تا عملیات نصب آغاز گـردد . مطمـئن
شوید که ویندوز هفت بر روی پارتیشنی به غیر از پارتیشنی کـه اکنـون وینـدوز
شما بر روی آن قرار دارد نصب میگردد .
۹ – زمانی جهت نصب ویندوز صرف میشود بنابراین ک می صبور باشید .

۱۰ – کـامپیوتر شـما در طـول عملیـات نصـب چنـدین بـار راهانـدازی مجـدد
میگردد. مطمئن گردید که دی وی دی داخل دسـتگاه بـاقی مـی مانـد و اجـازه
دهید که ویندوز کارش را تمام کند .

۱۱-بعد از مدتی ، ویندوز بر روی سیستم شما نصب شده است .اگر شما از چند
بوت استفاده میکنید ، شما باید صفحه ای جهـت انتخـاب سیسـتم عاملتـان در
ابتدای راهاندازی کامپیوتر داشته باشید .

اموزش در بیان ای تی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.