با ورود جدی کامپیوترهای شخصی به زندگی بشر در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میالدی، تحول شگرفی
در زمینههای مختلف فعالیتهای بشری ایجاد شد. وارد شدن کامپیوتر به عرصههای مختلف زندگی بشر موجب
افزایش سرعت، دقت و سهولت در انجام امور بسیاری شد که در زیر به ذکر مختصر نمونههایی از آنها پرداخته
خواهد شد.
یکی از مهمترین کاربردهای کامپیوتر در زندگی امروز بشر، »نشر رومیزی« یا Publishing Desktop است. نشر
رومیزی بر کاربردهای کامپیوتر در زمینه انتشار اسناد )برای مثال کتاب، مجله و روزنامه( داشته و نرمافزار
Word Microsoft که در حال حاضر با آن آشنا خواهید شد، یکی از مهمترین نرم افزارهای نشر رومیزی به حساب
میآید

با استفاده از نرم افزارهای نشر رومیزی میتوانید فایلهایی را که در برگیرنده متن، تصویر، جدول و عناصر گرافیکی
هستند تولیده کرده، صفحهآرایی کنید و به چاپ برسانید. نرم افزارهایی نظیر Publisher Microsoft ،Quark
Express و Maker Page Adobe نمونههای دیگری از نرم افزارهای نشر رومیزی به شمار میروند.
ناشران کتاب، مجله و روزنامه که در گذشته از روشهای بسیاری پر دردسر و زمان بر حروف چینی مکانیکی برای
طراحی و تولید محصوالت خود سود میجستند، امروزه برای تایپ و صفحه آرایی محصوالت خود از نرم افزارهای
نشر رومیزی، استفاده میکنند.
هر یک از شما الاقل یک بار با ماشینهای تایپ مکانیکی برخورد کردهاید. نحوه عملکرد این ماشینها به گونهای
است که حروف تشکیل دهنده واژهها به صورت مکانیکی )توسط ضربه وارد شده وسیله اهرمهایی که در انتهای
آنها حروف الفبا به صورت برجسته روی قطعات فلزی حک شدهاند( بر روی صفحات کاغذ درج میشوند. این
گونه ماشینهای تایپ سالیان درازی برای تایپ صفحات کتابها، روزنامهها، جزوات، نامههای رسمی و از این
قبیل موارد مورد استفاده قرار میگرفتند.
اما تایپیستهایی که سالیان دراز برای تایپ متنهای خود از ماشینهای تایپ استفاده میکردند، با ظهور کامپیوتر،
نرم افزارهای کامپیوتری را برای این کار مورد استفاده قرار میدهند. طی دو دهه اخیر نرم افزارهای بسیاری برای
کار تایپ تولید وارد بازار نرم افزارهای کامپیوتری شدهاند که معروفترین آنها نرم افزار Word Microsoft است.
نکته دیگر این است که با توجه به قابلیتهای گستردهای که نسخههای جدید نرم افزار Word دارا هستند، کلمه
»واژهپرداز« صفت چندان مناسبی برای آنها نیست. چرا که نسخههای جدید Word Microsoft عالوه بر امکانات
۱۲ نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار ۲۰۱۶ Office Microsoft
پردازش واژهها، برای تولید اشکال، نمودارها، تصاویر، جداول و حتی صفحات وب نیز به کار رفته و در حقیقت
پردازش واژهها، تنها یکی از امکانات این نرم افزارهاست.
واژه پرداز WORD Microsoft
نسخههای مختلف نرم افزار واژه پرداز Word Mircosoft ،در دو دهه اخیر به بازار عرصه شدهاند. اولین نسخه
این نرم افزار که در بازار نرم افزار ایران بسیار موفق و مرسوم شد، نسخه ۰٫۶ آن بود. به دنبال این نسخه، تا به
ًطبعا که شد عرضه ۲۰۱۶ و ۲۰۱۳ ،۲۰۱۰ ،۲۰۰۷ ،۲۰۰۳ ،)XP یا )۲۰۰۲ ،۲۰۰۰ ،)۸ یا، )۹۷ ،۷ نسخههای امروز
هر یک از آنها نسبت به نسخههای قبلی از امکانات و ویژگیهای بیشتری برخوردار است. نرم افزار Word عالوه
بر اینکه نسبت به سایر واژه پردازها، امکانات و تواناییهای بیشتری دارد دارای خصوصیات منحصر به فردی است
که موجب تسهیل در استفاده از آن نسبت به واژه پردازهای دیگر میشود.
ذکر این نکته ضروری است که شرکت Microsoft ،از نسخه ۹۷ به بعد، نرم افزار Word Mircosoft را به همراه
چند نرم افزار دیگر نظیر Excel Microsoft ،PowerPoint Microsoft ،Access Microsoft و… تشکیل
مجموعهای موسوم به Office Microsoft را دادند؛ بنابراین برای نصب نسخههای اخیر Word Microsoft بر روی
کامپیوتر خود، الزم است بسته Officr Microsoft را تهیه و نصب کنید.
آشنایی با نسخه ۲۰۱۶ Office Microsoft
پس از ارائه ۲۰۱۶ Office ،در یک جمله میتوان گفت که شرکت Microsoft تمام تالشش را کرده تا یک بار
دیگر گوگل و تالشهای آن شرکت در زمینه توسعه Drive را جا گذشته و برتری خود را اعالم کند.
ظاهر نسخه جدید، در ابتدا تفاوت چندانی با نسخه قبلی ندارد. مایکروسافت این مجموعه را به گونهای طراحی
کرده که بتوان با آن، بهرهوری بیشتر و همکاری سریعتری داشت. در نسخه جدید، مایکروسافت به چند کاربر اجازه
میدهد تا به شکل لحظهای و همزمان، روی یک سند و پروژه مشترک کار کنند. قابلیتی که پیش از این در نسخه
Office Web مشاهده شده بود. حال افرادی که از ۲۰۱۶ Office بهره میجویند، به راحتی میتوانند فایلهای
ذخیره شده در OneDrive را به ایمیلهای خود در Outlook ضمیمه کنند.
جدا از اینها، اکنون مجموعه نرم افزاری جدید به بخشهایی مجهز شده که بیشتر اوقات توسط کاربران تجاری و
کسب و کارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند؛ برای مثال، Slack برای گفتگو میان کاربران و کارمندان و
همچنین Trello برای مدیرت امور و وظایف به Office افزوده شدهاند. حتی Office به شما کمک میکند تا از
نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار ۲۰۱۶ Office Microsoft 13
یک مرورگر اینترنت هم بی نیاز گردید چرا که موتور جستجوی »Bing »در آن به شکلی کامل بهینه شده و میتوانید
سواالت یا موضوعات مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید.
مایکروسافت با ۲۰۱۶ OFFICE صرفاً نخواسته برتری خود را به Docs Google ثابت کند، بلکه تصمیم گرفته
مجموعهای نرم افزاری ارائه دهد که کاربر تجاری، دلیلی برای ترک آن نداشته باشد.
ظاهر Office در نگاه اول تفاوت چندانی با نسخه پیشین خود ندارد. اکنون هر یک از Application ها، برای خود
دارای یک هدر رنگی شدهاند )Word آبی، Excel سبز و…(. البته مایکروسافت پیشتر چنین ظاهری را به سرویس
Office برای IPAD آورده بود و در نتیجه میتوان گفت که این خصوصیت چندان جدید نیست و مایکروسافت
۱ اکنون در حال تالش برای یکسان سازی ظاهر اپلیکیشنهای OFFICE در همه پلتفرمها
است.
همانگونه که گفته شد تغییرات بصری، اندک هستند تا جا برای ویژگیهای تازه باز شود. برای مثال، به باالی صفحه
در سمت راست WORD ،Excel و PowerPoint که نگاه کنید، کلیدی جدید به نام » – Share به اشتراک گذاری«
خواهید دید. روی همین کلید که کلیک کنید، لیستی که از ایمیلهایی که پیشتر آنها را در Office مورد استفاده
قرار داده و یا آنها را در اکانت خود دارید به نمایش کشیده خواهد شد. از پنجره به اشتراک گذاری، میتوانید
مشاهده کنید که کدام یک از مخاطبین شما، به دیدن این سند دسترسی دارند. برای مثال اگر شخصی که به سند
مورد اشاره دسترسی دارد، در حال ویرایش آن باشد، در کنار نامش نوشته میشود: Editing ،و اگر شخصی صرفاً
به ویرایش دسترسی پیدا کرده باشد: Edit Can در کنار نامش پدیدار خواهد شد.
چند سال پیش، در Client تحت وب Office ،قابلیتی در اختیار کاربران قرار گرفت به نام »authoring-co یا
ویرایش همزمان از طریق چند کاربر«. حال این قابلیت به مجموعه نرم افزاری Office افزوده شده و میتوانید ببینید
که همکارانتان در هر اپلیکیشن از این سرویس بزرگ و یا در هر سند، در حال انجام چه کاری هستند و شما نیز به
شکل همزمان میتوانید نگارش شدن فایلهای مختلف را نظاره کنید؛ دقیقاً همانند کار گروهی در گوگل درایو.
۲۰۱۶ Office نسبت به نسخه ۲۰۱۳ ،به همین جهت دارای برتریهای بسیار متمایز کنندهای است. در نسخه ۲۰۱۳
از Office ،کمبود چنین قابلیتی برای انجام کارهای گروهی به وضوح قابل مشاهده بود.

۱
– PLATFORM
۱۴ نگارش متون علمی و آکادمیک در نرم افزار ۲۰۱۶ Office Microsoft
Microsoft Word اجرای
برای اجرای نرم افزار ۲۰۱۶ Word Microsoft ،در ویندوز ۱۰ ،از منوی Start گزینه apps All ،بخش W را پیدا
کرده و روی آیکن نرم افزار ۲۰۱۶ Word کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.