ویندوز ویستا به طور طبیعی قادر به مدیریت پارتیشن بندی دیسک سخت است.
شما نیاز به ساختن یک پارتیشن دیگر برای نصب وینـدوز هفـت داریـد . پـس از
ساخت پارتیشن جدید قادر خواهید بود کـه وینـدوز هفـت را بـر روی آن نصـب
نمایید .
ساختن یک پارتیشن
۱ – دکمه شروع را در ویندوز ویستا فشـار دهیـد . بـر روی Computer کلیـک
راست کنید و Manag را انتخاب نمایید

۲ در – چهارچوب سمت بر چپ روی Management Disk کلیک کنید .

۳ – اکنون یک پارتیشن جدید با استفاده از کوچک کردن پارتیشـن قبلـی ایجـاد
نمایید . بـر روی پارتیشـن کلیـک راسـت نماییـد و گزینـه Volume Shrink را
انتخاب نمایید .

۴ – مقدار مورد نظر خـود را بـر حسـب مگابایـت وارد نماییـد . شـما مـی توانیـد
پارتیشن را به مقدار MB 384,16 = GB 16 کوچک نمایید

۵ – اکنون بر روی مقدار آزاد کلیـک نماییـد و بـر روی Volume Simple New
کلیک نمایید .

۶ – بر روی دکمه Next کلیک کنید .

۷ – Size Volume را انتخاب نمایید بر و روی Next کلیک کنید .

۸ – یک حرف را به این در ایو نسبت دهید و بر روی Next کلیک کنید .

۹ – درایو را به فرم NTFS فرمت نمایید و به آن یک نام نسـبت دهیـد و بـر روی
Next کلیک کنید .
۳۰ /آموزش ویندوز هفت

۱۰ بر – روی Finish کلیک کنید .

۱۱ – از اینجا به بعد به بخش“ نصب ویندوز هفت از ابتدا“ ارجاع داده مـی گـردد
که در آن نحوه نصب ویندوز هفت (۱۰ -۸ -۷ ) بـر روی پارتیشـن جدیـد آمـوزش داده شـده
است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.