بیان آی تی | مرجع اموزش های ای تی

 

ویندوز ویستا به طور طبیعی قادر به مدیریت پارتیشن بندی دیسک سخت است.
شما نیاز به ساختن یک پارتیشن دیگر برای نصب وینـدوز هفـت داریـد . پـس از
ساخت پارتیشن جدید قادر خواهید بود کـه وینـدوز هفـت را بـر روی آن نصـب
نمایید .
ساختن یک پارتیشن
۱ – دکمه شروع را در ویندوز ویستا فشـار دهیـد . بـر روی Computer کلیـک
راست کنید و Manag را انتخاب نمایید

ادامه مطلب